voorwaarden

Tribe Group Staffing B.V. hierna Tribe Group, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78509483 en is gevestigd aan de Lichtschip 75G, 3991 CP Houten.

DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1   Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
2. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door TRIBE GROUP. 
3. Arbeidsbemiddeling: de Overeenkomst waarbij TRIBE GROUP een Kandidaat in de uitoefening van beroep of bedrijf ter beschikking stelt aan Opdrachtgever waarbij de Kandidaat zelfstandig werkzaamheden verricht.
4. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon, die op basis van een overeenkomst met TRIBE GROUP door TRIBE GROUP ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever. 
5. Detachering: De Overeenkomst waarbij Arbeidskrachten (zijnde werknemers) werkzaamheden verrichten bij Opdrachtgever onder leiding en toezicht van Opdrachtgever.
6. Diensten: de Diensten die TRIBE GROUP aanbiedt betreft Werving en selectie, Arbeidsbemiddeling, Plaatsing van Kandidaten alsmede het Detacheren van Arbeidskrachten.
7. Dienstverlener: TRIBE GROUP is opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en biedt Diensten aan Opdrachtgever hierna: TRIBE GROUP.
8. Kandidaat: de natuurlijke persoon, al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf, die is ingeschreven bij TRIBE GROUP, en door TRIBE GROUP in het kader van een of meerderen Diensten aan Opdrachtgever wordt voorgesteld. 
9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die TRIBE GROUP heeft aangesteld en/of projecten aan TRIBE GROUP heeft verleend voor Diensten die door TRIBE GROUP worden uitgevoerd en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met TRIBE GROUP en onder diens leiding en toezicht Arbeidskrachten in het kader van een uitzendovereenkomst Werkzaamheden laat uitvoeren. 
10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en TRIBE GROUP, alsmede voorstellen van TRIBE GROUP voor Diensten die door TRIBE GROUP aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door TRIBE GROUP.
11. Plaatsing van Kandidaten: De Overeenkomst waarbij TRIBE GROUP na Werving en selectie een Kandidaat heeft aangebracht bij Opdrachtgever met als doel dat de Kandidaat een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat met Opdrachtgever.
12. Werkzaamheden: indien er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden, heeft dit betrekking op de alle Werkzaamheden die Arbeidskracht onder leiding en toezicht en ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
13. Werving en selectie: de Overeenkomst waarbij TRIBE GROUP op basis van een zoekopdracht van Opdrachtgever een Kandidaat werft en selecteert, waarbij de Kandidaat vervolgens een rechtstreekse arbeidsovereenkomst aangaat bij Opdrachtgever of op basis van Detachering werkzaamheden verricht bij Opdrachtgever.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van TRIBE GROUP, elke Overeenkomst tussen TRIBE GROUP en Opdrachtgever en op elke dienst die door TRIBE GROUP wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal TRIBE GROUP aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met TRIBE GROUP is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod 

1. Alle door TRIBE GROUP gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. Aanbiedingen zijn in beginsel 30 dagen geldig, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen ten gevolge van loonwijzingen op grond van de CAO die van toepassing is op de  Arbeidskracht of overige wet- en regelgeving (zoals sociale en fiscale wetgeving). Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien er sprake is van wijzigingen, zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

2. TRIBE GROUP is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft TRIBE GROUP het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor TRIBE GROUP gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het Aanbod van TRIBE GROUP zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht TRIBE GROUP niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4   Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van TRIBE GROUP heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan TRIBE GROUP te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. TRIBE GROUP heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. TRIBE GROUP is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke overeenkomst die met TRIBE GROUP wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan TRIBE GROUP wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met TRIBE GROUP is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die TRIBE GROUP van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als TRIBE GROUP kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover TRIBE GROUP ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van TRIBE GROUP tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van TRIBE GROUP is hierbij leidend.

6. Zowel Opdrachtgever als TRIBE GROUP kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is TRIBE GROUP nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. TRIBE GROUP zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. TRIBE GROUP staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan TRIBE GROUP de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door TRIBE GROUP aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. TRIBE GROUP heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de diensten is TRIBE GROUP niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor TRIBE GROUP, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. TRIBE GROUP is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt TRIBE GROUP Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is TRIBE GROUP aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door TRIBE GROUP of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft TRIBE GROUP recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door TRIBE GROUP verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat TRIBE GROUP niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. TRIBE GROUP is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is TRIBE GROUP verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door TRIBE GROUP voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. TRIBE GROUP kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is TRIBE GROUP gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan TRIBE GROUP.

4. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kostenvergoedingen en toeslagen indien daarom verzocht wordt. 

5. TRIBE GROUP verricht haar Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevraagde Diensten adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij de plaatsing van Arbeidskrachten stelt TRIBE GROUP de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

6. Opdrachtgever is verplicht TRIBE GROUP vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van wijzigingen in haar arbeidsvoorwaarden, zodat TRIBE GROUP die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar geplaatste Arbeidskrachten voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is vereist. TRIBE GROUP is in dat geval gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarieven aan te passen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Artikel 8   Aanvullende Werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. TRIBE GROUP is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende Werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van TRIBE GROUP, TRIBE GROUP een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. TRIBE GROUP voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door TRIBE GROUP opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door TRIBE GROUP ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. TRIBE GROUP is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, (waaronder verstaan de sociale en fiscale wetgeving en de CAO) en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor TRIBE GROUP, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 (kalender)dagen te voldoen, op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van TRIBE GROUP, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. 

10. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag op de g-rekening van TRIBE GROUP betaalt.

11. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door TRIBE GROUP ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal TRIBE GROUP zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien TRIBE GROUP meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. TRIBE GROUP gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal TRIBE GROUP de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van TRIBE GROUP verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever TRIBE GROUP tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien TRIBE GROUP op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 12   Opschorting en ontbinding

1. TRIBE GROUP heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor TRIBE GROUP gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. TRIBE GROUP is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. TRIBE GROUP is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om TRIBE GROUP te vergoeden voor elk financieel verlies dat TRIBE GROUP lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13   Overmacht

1. TRIBE GROUP is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van TRIBE GROUP wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van TRIBE GROUP, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan TRIBE GROUP zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatie faciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van TRIBE GROUP of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van TRIBE GROUP buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. TRIBE GROUP is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14   Beperking van aansprakelijkheid

1. In geen geval is TRIBE GROUP aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Arbeidskrachten of Kandidaten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever. 

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van TRIBE GROUP, is TRIBE GROUP uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever TRIBE GROUP binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en TRIBE GROUP deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat TRIBE GROUP in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van diensten door TRIBE GROUP leidt tot aansprakelijkheid van TRIBE GROUP, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens TRIBE GROUP. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

4. In elk geval is de aansprakelijkheid van TRIBE GROUP beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd. 

5. TRIBE GROUP sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. TRIBE GROUP is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. TRIBE GROUP is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Arbeidskrachten bij Opdrachtgever of aan derden.

7. TRIBE GROUP is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en TRIBE GROUP voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Arbeidskracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Arbeidskracht.

8. Opdrachtgever vrijwaart TRIBE GROUP voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door TRIBE GROUP geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van TRIBE GROUP.

9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is TRIBE GROUP nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in TRIBE GROUP haar eigen advies.

10. TRIBE GROUP staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens TRIBE GROUP verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van TRIBE GROUP vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij TRIBE GROUP binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van TRIBE GROUP. 

Artikel 15   Geheimhouding

1. TRIBE GROUP en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan TRIBE GROUP bekend gemaakt is en/of op andere wijze door TRIBE GROUP is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door TRIBE GROUP opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht TRIBE GROUP steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien TRIBE GROUP op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en TRIBE GROUP zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is TRIBE GROUP niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door TRIBE GROUP aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van TRIBE GROUP vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal TRIBE GROUP vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van TRIBE GROUP is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen TRIBE GROUP en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 16   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan TRIBE GROUP verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan TRIBE GROUP zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart TRIBE GROUP van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart TRIBE GROUP voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart TRIBE GROUP voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan TRIBE GROUP verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart TRIBE GROUP tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de door TRIBE GROUP geplaatste Kandidaten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Kandidaat als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door TRIBE GROUP nadrukkelijk aanbevolen. 

Artikel 17   Verbod overname Kandidaten en Arbeidskrachten

1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TRIBE GROUP en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Kandidaten en/of Arbeidskrachten van TRIBE GROUP in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze Kandidaten of Arbeidskrachten, vanaf het moment dat TRIBE GROUP ten behoeve van Opdrachtgever Kandidaten heeft geworven en geselecteerd, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst. 

2. Ook in geval van het doorlenen van Arbeidskrachten door Opdrachtgever aan derden, dient Opdrachtgever zich te houden aan de reeds gemaakte overname afspraken met TRIBE GROUP, en voorafgaande toestemming te verkrijgen. 

3. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 15.000,- euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

4. Het Overnameverbod is niet van toepassing indien dit expliciet is uitgesloten in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en TRIBE GROUP. Indien een Arbeidskracht voor een aansluitende periode meer dan 1050 uren voor Opdrachtgever heeft gewerkt, kan Opdrachtgever aanspraak maken op overname, tegen een nader overeen te komen vergoeding. 

Artikel 18   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van TRIBE GROUP of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@tribegroup.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil TRIBE GROUP de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. TRIBE GROUP zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen TRIBE GROUP en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. TRIBE GROUP heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen TRIBE GROUP en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen. 

DEEL II AANVULLENDE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE

Artikel 20   Totstandkoming Overeenkomst

In aanvulling tot de algemene bepaling omtrent de totstandkoming van de Overeenkomst, komt een Overeenkomst tot het uitvoeren van Werving en selectie tevens tot stand op basis van een mondeling akkoord ten gevolge waarvan TRIBE GROUP reeds is overgegaan tot de feitelijke uitvoering van de zoekopdracht in het kader van Werving en selectie.

Artikel 21   Uitvoering Werving en selectie

1. TRIBE GROUP verplicht zich iedere Opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen Arbeidskrachten te selecteren conform de visie van TRIBE GROUP. TRIBE GROUP heeft volledige vrijheid bij de selectie van Kandidaten en betrekt hierbij de selectiecriteria van Opdrachtgever, de werkervaring, diploma’s en vaardigheden van de betreffende Kandidaat.

2. TRIBE GROUP  verplicht zich tot het werven en selecteren van adequate Kandidaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever geplaatste Opdracht c.q. Aanvraag. Bij het aandragen van Kandidaten stelt TRIBE GROUP de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar geplaatste Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen. 

Artikel 22  Succesvolle Werving en selectie

1. Van een succesvolle vervulling van de Werving en selectie opdracht is eerst sprake zodra een door TRIBE GROUP voorgestelde Kandidaat een door Opdrachtgever voorgestelde Arbeidsovereenkomst accepteert dan wel zodra Kandidaat anderszins te werk wordt gesteld door Opdrachtgever.

2. Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectie Opdracht wordt eveneens verstaan de situatie waarin een door TRIBE GROUP aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enige wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Behoudens het geval dat Opdrachtgever van tevoren een expliciet voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding eveneens verschuldigd indien de door TRIBE GROUP geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn. 

Artikel 23   Verplichtingen Opdrachtgever

1. In aanvulling op de algemene verplichtingen van Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever in het kader van de Werving en selectie de verplichting om een duidelijk profiel te verstrekken van de door Opdrachtgever gewenste Kandidaat met vermelding van benodigde diploma’s en ervaring, alsmede alle gegevens benodigd voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding (zoals nader bepaald in artikel 25 van deze aanvullende algemene voorwaarden) en de startdatum van de door TRIBE GROUP geselecteerde Kandidaat. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat TRIBE GROUP niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende Diensten te realiseren dan wel niet in staat is de verschuldigde vergoeding exact vast te stellen. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens van door TRIBE GROUP voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TRIBE GROUP aan derden bekend te maken. Indien Opdrachtgever geen Arbeidsovereenkomst aangaat met Kandidaat of Kandidaat anderszins te werk stelt, dient Opdrachtgever deze gegevens terstond te vernietigen. 

Artikel 24   Prijzen en betaling

1. TRIBE GROUP  voert haar Dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is gebaseerd op een nader vast te stellen percentage van het all-in bruto jaarsalaris op basis van een fulltime dienstverband van de betreffende Kandidaat, zoals dat na indiensttreding van de Kandidaat zal gelden. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens verstaan de daarbij behorende maximaal haalbare provisie en bonussen, alsmede het vakantiegeld en 13e, 14e en/of 15e maand, garantiecommissie, de fiscale bijtelling van een eventuele leaseauto of andere ter beschikking gestelde zaken, vaste periodieke gratificaties en winstuitkeringen (er vanuit gaande dat de doelstelling volledig zijn behaald). Bij gebreke van dergelijke informatie zal TRIBE GROUP  Opdrachtgever eerst verzoeken deze alsnog toe te sturen, indien Opdrachtgever alsdan verzuimd, zal het tarief worden gebaseerd op een schatting en conform die schatting factureren. Indien een dergelijke schatting c.q. berekening niet mogelijk is, is het tarief vastgesteld op tenminste € 15.000,- euro.

2. Zodra tussen Opdrachtgever en de door TRIBE GROUP voorgestelde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst tot stand komt of zodra Kandidaat anderszins werkzaamheden verricht in opdracht van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de door TRIBE GROUP berekende kosten conform de offerte. Facturatie vindt plaats op het moment dat de Arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Kandidaat is getekend. Opdrachtgever is verplicht TRIBE GROUP  terstond een kopie en overige gevraagde bewijsstukken van de overeengekomen Arbeidsrelatie toe te sturen. Indien wordt verzuimd de Arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen en/of tijdig toe te sturen, vindt facturatie plaats in de eerste week van de te werk stelling van voorgestelde Kandidaat.

3. Indien en voor zover een Kandidaat de arbeidsovereenkomst eerder beëindigt dan de overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst (ingeval van een tijdelijk arbeidscontract), heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

4. Opdrachtgever heeft evenmin recht op restitutie indien de tussen Opdrachtgever en Kandidaat overeengekomen arbeidsrelatie c.q. Arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd door oorzaken die te maken hebben met een verandering van de functie inhoud, reorganisaties, fusies en/of overnames, het vertrek van een direct leidinggevende, surséance van betaling of faillissement of anderszins ontoereikende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever. 

5. Opdrachtgever dient de facturen binnen een uiterlijke termijn van 14 (kalender)dagen na factuurdatum betaald te hebben.

DEEL III AANVULLENDE VOORWAARDEN PLAATSING KANDIDATEN

Artikel 25   Garantieregeling 

1. Indien binnen de proefperiode (eerste maand) na aanvang van de arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever de arbeidsovereenkomst eindigt, ongeacht of deze beëindiging door Kandidaat of Opdrachtgever wordt geïnitieerd, vanwege een niet (bedrijfs)economische reden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van 50% van de overeengekomen vergoeding.

2. Indien blijkt dat de oorzaak van het beeindigen van de arbeidsovereenkomst gelegen is in een (bedrijfs)economische reden, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie.

3. Indien en voor zover Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de garantieregeling dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband van de Kandidaat, TRIBE GROUPhiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke van een tijdige melding, kan Opdrachtgever geen gebruik meer maken van deze garantieregeling.

Artikel 26   Beperking van aansprakelijkheid

1. Zodra een Kandidaat door Opdrachtgever wordt aangesteld, geschiedt de uitvoering van diens werkzaamheden onder toezicht en leiding van Opdrachtgever en komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever en/of de betreffende Kandidaat. TRIBE GROUP is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt  door Kandidaat tijdens de uitvoering van diens werkzaamheden. 

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beslissing om met een door TRIBE GROUP geselecteerde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel anderszins te werk te stellen, alsmede voor de inhoud van deze Arbeidsovereenkomst. 

3. In geen geval is TRIBE GROUP aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Kandidaten niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever.

DEEL IV AANVULLENDE VOORWAARDEN ARBEIDSBEMIDDELING

Artikel 27  Prijzen en betaling

1. Voor Werkzaamheden verricht door Arbeidskrachten buiten de gebruikelijke werktijden (06.00 – 18.00 uur) en Werkzaamheden op feestdagen en in het weekend, wordt een toeslag gerekend, zoals nader gespecificeerd in de offerte . 

2. Indien TRIBE GROUP of Arbeidskracht op locatie van Opdrachtgever kosten maakt, zoals doch niet beperkt tot parkeerkosten, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden deze te vergoeden. Dergelijke kosten zullen worden doorberekend bij het eerstvolgende facturatiemoment.

3. Facturatie vindt plaats aan de hand van door TRIBE GROUP of door Opdrachtgever aangeleverde gehanteerde urenregistratie (tijdverantwoordingsformulieren). Opdrachtgever dient deze formulieren tijdig te accorderen waarna tweewekelijkse facturatie plaatsvindt, tenzij anders overeengekomen. Indien de door Arbeidskracht gemaakte  reis naar de locatie van de betreffende Opdracht meer dan 30 kilometer bedraagt vanaf het vestigingsadres van TRIBE GROUP bedraagt, komen de reiskosten voor rekening van Opdrachtgever. De reiskosten bedragen 0,33 cent per kilometer en worden berekend op basis van nacalculatie, waarna deze tezamen met de vastgestelde uren worden gefactureerd. Indien de reistijd meer dan 30 minuten bedraagt, worden naast de reiskosten per kilometer tevens reisuren ter hoogte van het overeengekomen uurtarief berekend. 

4. Indien Opdrachtgever bedrijfsmiddelen, zoals een leaseauto, ter beschikking stelt aan de Kandidaat via TRIBE GROUP, worden hiervoor separate kosten in rekening gebracht.

Artikel 28   Beperking van aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht bij de uitvoering van de Opdracht op locatie van Opdrachtgever. Dit brengt met zich mee dat Opdrachtgever jegens TRIBE GROUP, alsmede de door TRIBE GROUP ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde verplicht is de ruimtes, materialen en meer, waarin of waarmee de Arbeidskrachten Werkzaamheden verrichten, dusdanig in te richten en te onderhouden voor zover de aard van het werk dit vereist. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie de benodigde aanwijzingen te verschaffen aan Arbeidskrachten teneinde het garanderen van een adequate en veilige werkomgeving. Indien Opdrachtgever zijn zorgplicht schendt, is hij jegens TRIBE GROUP gehouden tot vergoeding van alle directe schade die de door TRIBE GROUP aangestelde Arbeidskrachten dientengevolge in de uitoefening van hun dienstvervulling of Werkzaamheden oplopen. Opdrachtgever is enkel niet aansprakelijk voor zover het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of grove schuld van de Arbeidskrachten is te wijten.

2. Indien een ongeval zich voordoet, waarbij één van de door TRIBE GROUP ter beschikking gestelde Arbeidskrachten gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever betrokken is en hier fysieke schade van ondervindt, is Opdrachtgever verplicht om zowel de betreffende Inspectie als TRIBE GROUP per direct te informeren. Hierbij dient Opdrachtgever in ieder geval het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeluk te vermelden. Voorgenoemde bepaling geldt eveneens wanneer de Arbeidskracht in het kader van zijn Werkzaamheden gedurende de Opdracht dienstreizen moet maken. Opdrachtgever is gedurende het maken van een andere dienstreis dan overeengekomen aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het vervoer van Arbeidskrachten van en naar die locatie en tijdens zijn/haar dienstreis. Opdrachtgever wordt geadviseerd hiervoor een collectieve schadeverzekering inzittenden dienstreizen af te sluiten.

3. Opdrachtgever is verplicht om voor de door TRIBE GROUP ter beschikking gestelde Arbeidskrachten een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde premies steeds tijdig en volledig te voldoen.

4. Indien een Arbeidskracht ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever, in de uitoefening van zijn dienstbetrekking en/of Werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de Arbeidskracht zelf te wijten is.

Artikel 29   Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart TRIBE GROUP tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Arbeidskracht als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door TRIBE GROUP nadrukkelijk aanbevolen. 

2. TRIBE GROUP is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten.

3. Opdrachtgever vrijwaart TRIBE GROUP van alle aanspraken van Arbeidskracht of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen,  die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen genoemd in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

4. Opdrachtgever garandeert dat alle locaties, werktuigen en/of gereedschappen waarin of waarmee de Arbeidskracht werkzaamheden verricht, dusdanig zijn ingericht en onderhouden en dat zij die aanwijzingen verstrekt aan de Arbeidskracht, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Arbeidskracht schade lijdt in de uitoefening van haar werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart TRIBE GROUP voor alle aanspraken op vergoeding van schade van Arbeidskrachten op grond van het niet nakomen van deze op Opdrachtgever rustende zorgplicht ingevolge artikel 7:658 BW, althans enige andere wettelijke of contractuele grondslag, waaronder in ieder geval begrepen vorderingen op grond van artikel 7:611 BW en 6:162 BW.

Artikel 30   Opschorting door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is in beginsel slechts gerechtigd de tewerkstelling van Arbeidskrachten op te schorten indien Opdrachtgever schriftelijk aantoont dat (tijdelijk) geen werk voorhanden is of de Arbeidskracht anderszins niet door Opdrachtgever te werk kan worden gesteld. 

2. Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Arbeidskracht of Arbeidskracht niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever voor de duur van de Opdracht aan TRIBE GROUP het overeengekomen tarief verschuldigd, berekend over het per periode krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij anders overeengekomen.

DEEL V AANVULLENDE VOORWAARDEN DETACHERING

Artikel 31   Uitvoering Detachering

1. TRIBE GROUP zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de Arbeidskracht beschikbaar is voor de duur van de met TRIBE GROUP gesloten overeenkomst. TRIBE GROUP garandeert echter niet dat de Arbeidskracht gedurende de volledige duur van de Overeenkomst beschikbaar zal zijn. Opdrachtgever accepteert dat, met inachtneming van een redelijke kennisgevingtermijn, een Arbeidskracht kan worden vervangen. TRIBE GROUP zal in geval van vervanging van een Arbeidskracht haar uiterste best doen om de Arbeidskracht te vervangen door een Arbeidskracht die over een vergelijkbare opleiding, kennis, ervaring en kunde beschikt.

2. De te verrichten Werkzaamheden geschieden onder aanwijzing, toezicht en leiding van Opdrachtgever. Indien en voor zover de door de Arbeidskrachten verrichte Werkzaamheden niet tot de functie behoren waarvoor de Arbeidskracht is geplaatst, dient de exacte inhoud van de Werkzaamheden alvorens de aanvang van de Overeenkomst nader te worden vastgesteld. De opvatting en ervaring van Opdrachtgever omtrent welke Werkzaamheden tot de gebruikelijke en aanverwante Werkzaamheden behoren, is hierbij leidend. Een en ander dient in overleg te worden vastgesteld.

3. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van Arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen Arbeidskrachten gehouden is. Opdrachtgever dient voor zover de aard van de Werkzaamheden dit vereist in ieder geval zorg te dragen voor de constante  aanwezigheid van een degelijke supervisie of leidinggevende. 

4. Opdrachtgever is gehouden de Arbeidskracht actieve voorlichting te geven met betrekking tot de binnen haar onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en algemene veiligheidsnormen.

5. Opdrachtgever is jegens Arbeidskracht en TRIBE GROUP verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

6. Indien dit voor de uitvoering van de Werkzaamheden wordt vereist, is Opdrachtgever verplicht Arbeidskracht te voorzien van beschermende kleding (zoals een overal) en stofmaskers of andere adembescherming en materialen.  

7. Opdrachtgever beschikt te allen tijde over de juiste en relevante bedrijfscertificeringen. Indien Opdrachtgever niet aan voorgaande verplichting voldoet, is TRIBE GROUP gerechtigd de ter beschikking stelling van Arbeidskrachten op te schorten of te weigeren, waarbij zij zich het recht voorbehoud de door haar gemaakte kosten door te berekenen aan Opdrachtgever. 

8. Opdrachtgever dient over een G-rekening te voorzien, tenzij anders overeengekomen. 

9. De werkomgeving dient te allen tijde conform de normen en gebruiken als nader bepaald in de VGM Checklist Aannemers met betrekking tot de (petro-)chemie te verkeren, voor zover Opdrachtgever werkzaamheden verricht in de (petro-)chemie.

10. Alle door TRIBE GROUP ter beschikking gestelde Arbeidskrachten beschikken over  de relevante werkervaring.  

11. TRIBE GROUP zal de Arbeidskrachten voorafgaand aan de uitvoering van de Werkzaamheden voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen). 

Artikel 32   Prijzen en betaling

1. De prijzen die TRIBE GROUP hanteert, zijn te allen tijde conform de van toepassing zijnde CAO (Opdrachtgeversbeloning). Voor Werkzaamheden verricht door Arbeidskrachten buiten de gebruikelijke werktijden (06.00 – 18.00 uur) en Werkzaamheden op feestdagen en in het weekend, wordt een toeslag gerekend, zoals nader gespecificeerd in de offerte . 

2. Indien TRIBE GROUP of Arbeidskracht op locatie van Opdrachtgever kosten maakt, zoals doch niet beperkt tot parkeerkosten, is Opdrachtgever te allen tijde gehouden deze te vergoeden. Dergelijke kosten zullen worden doorberekend bij het eerstvolgende facturatiemoment.

3. Facturatie vindt plaats aan de hand van door TRIBE GROUP of door Opdrachtgever aangeleverde gehanteerde urenregistratie (tijdverantwoordingsformulieren). Opdrachtgever dient deze formulieren tijdig te accorderen waarna tweewekelijkse facturatie plaatsvindt met een betalingstermijn van 14 (kalender)dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien de door Arbeidskracht gemaakte  reis naar de locatie van de betreffende Opdracht meer dan 30 kilometer bedraagt vanaf het vestigingsadres van TRIBE GROUP bedraagt, komen de reiskosten voor rekening van Opdrachtgever. De reiskosten bedragen 0,33 cent per kilometer en worden berekend op basis van nacalculatie, waarna deze tezamen met de vastgestelde uren worden gefactureerd. Indien de reistijd meer dan 30 minuten bedraagt, worden naast de reiskosten per kilometer tevens reisuren ter hoogte van het overeengekomen uurtarief berekend. 

Artikel 33   Beperking van aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de leiding over en het toezicht op de door TRIBE GROUP ter beschikking gestelde Arbeidskrachten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde zaken (gereedschap, werkmateriaal) om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat de Arbeidskracht wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid gevergd kan worden. Opdrachtgever is krachtens artikel 6:170 BW aansprakelijk voor deze schade.

2. Het loon wordt door TRIBE GROUP aan Arbeidskrachten uitgekeerd conform de ABU-cao (Algemene Bond Uitzendondernemingen), waarbij TRIBE GROUP het daarin bepaalde omtrent de Opdrachtgeversbeloning dient toe te passen. Opdrachtgever dient TRIBE GROUP voorafgaand aan de eerste uitvraag te informeren omtrent de geldende en correcte Opdrachtgeversbeloning die wordt toegepast. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in de beloningsregeling bij Opdrachtgever, dient Opdrachtgever TRIBE GROUP hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Eventuele schade ten gevolge van het niet, niet correct of niet tijdig doorgeven van de geldende Opdrachtgeversbeloning komt voor rekening van Opdrachtgever. 

3. Opdrachtgever draagt een zelfstandige zorgplicht bij de uitvoering van de Opdracht op locatie van Opdrachtgever. Dit brengt met zich mee dat Opdrachtgever jegens TRIBE GROUP, alsmede de door TRIBE GROUP ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde verplicht is de ruimtes, materialen en meer, waarin of waarmee de Arbeidskrachten Werkzaamheden verrichten, dusdanig in te richten en te onderhouden voor zover de aard van het werk dit vereist. Daarnaast is Opdrachtgever verplicht gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden op locatie de benodigde aanwijzingen te verschaffen aan Arbeidskrachten teneinde het garanderen van een adequate en veilige werkomgeving. Indien Opdrachtgever zijn zorgplicht schendt, is hij jegens TRIBE GROUP gehouden tot vergoeding van alle directe schade die de door TRIBE GROUP aangestelde Arbeidskrachten dientengevolge in de uitoefening van hun dienstvervulling of Werkzaamheden oplopen. Opdrachtgever is enkel niet aansprakelijk voor zover het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of grove schuld van de Arbeidskrachten is te wijten.

4. Indien een ongeval zich voordoet, waarbij één van de door TRIBE GROUP ter beschikking gestelde Arbeidskrachten gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever bij betrokken is en hier fysieke schade van ondervindt, is Opdrachtgever verplicht om zowel de betreffende Inspectie als TRIBE GROUP per direct te informeren. Hierbij dient Opdrachtgever in ieder geval het tijdstip, de aard en de gevolgen van het ongeluk te vermelden. Voorgenoemde bepaling geldt eveneens wanneer de Arbeidskracht in het kader van zijn Werkzaamheden gedurende de Opdracht dienstreizen moet maken. Opdrachtgever is gedurende het maken van een andere dienstreis dan overeengekomen aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan tijdens het vervoer van Arbeidskrachten van en naar die locatie en tijdens zijn/haar dienstreis. Opdrachtgever wordt geadviseerd hiervoor een collectieve schadeverzekering inzittenden dienstreizen af te sluiten.

5.Opdrachtgever is verplicht om voor de door TRIBE GROUP ter beschikking gestelde Arbeidskrachten een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde premies steeds tijdig en volledig te voldoen.

6. Indien een Arbeidskracht ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever, in de uitoefening van zijn dienstbetrekking en/of Werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de Arbeidskracht zelf te wijten is.

Artikel 34   Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart TRIBE GROUP tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Arbeidskracht als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door TRIBE GROUP nadrukkelijk aanbevolen. 

2. TRIBE GROUP is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten.

3. Opdrachtgever vrijwaart TRIBE GROUP van alle aanspraken van Arbeidskracht of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen,  die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen genoemd in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.  

Artikel 35 Opschorting door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is in beginsel slechts gerechtigd de tewerkstelling van Arbeidskrachten op te schorten indien Opdrachtgever schriftelijk aantoont dat (tijdelijk) geen werk voorhanden is of de Arbeidskracht anderszins niet door Opdrachtgever te werk kan worden gesteld en TRIBE GROUP jegens de Arbeidskracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO. 

2. Indien Opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Arbeidskracht of Arbeidskracht niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever voor de duur van de Opdracht aan TRIBE GROUP het overeengekomen tarief verschuldigd, berekend over het per periode krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren, tenzij anders overeengekomen.